بارگیری / حمل و نقل

SS- CRC - Loadng - Hxm

SS- CRS - Loadng - Hxm

در حال بارگیری صفحه فولاد ضد زنگ در ظرف و SS - HRC - در حال بارگیری - HXM & Ss - HRP - در حال بارگذاری - HXM