برش واترجت

برش واترجت با استفاده از جت آب پرفشار، می تواند به طور خودسرانه قطعات کار را تحت کنترل کامپیوتر حک کند، به دلیل اینکه فرآیند در محیط دمای معمولی کامل می شود، خواص فیزیکی و شیمیایی قطعه کار را کم اثر می کند. در ضمن بدون سوزاندن، درز باریک، تمیز و محیطی.

محدوده فرآیند
ضخامت صفحه/ورق: < 120 میلی متر
عرض: < 4000 میلی متر
طول: < 12000 میلی متر
عرض درز: 2 میلی متر - 2.7 میلی متر
تحمل: -1 میلی متر - 1 میلی متر، -2 میلی متر - 2 میلی متر

برش واترجت
برش واترجت